Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2017

5394 a362 390

mccoymostly:

laughoutloud-club:

Slayed alright

Have had this conversation.

Was epic.

7657 ab93 390

eluting:

I always wonder the stories behind abandoned places, especially abandoned homes.

pandapoo
1082 5b93 390
Reposted fromLadykwa Ladykwa viainsanedreamer insanedreamer
7102 4695 390

May 10 2017

pandapoo
6633 4886 390
pandapoo
Reposted fromtfu tfu vialexxie lexxie
pandapoo
0405 2f46 390
Reposted fromretro-girl retro-girl vialexxie lexxie
pandapoo
8215 9ec6 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vialexxie lexxie
pandapoo
8596 fe8c 390
Reposted fromkarahippie karahippie vialexxie lexxie
pandapoo
Zaciskam z całej siły wszystko, co można zacisnąć w środku siebie, aby się znowu nie rozryczeć.
— J. Żulczyk
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vialexxie lexxie
pandapoo
7323 ecd5 390
Reposted fromkapitandziwny kapitandziwny vialexxie lexxie
3095 d0e1 390

hellish-daddy:

Never Let Me Go (2010)

Reposted fromunmadebeds unmadebeds vialexxie lexxie
pandapoo
Reposted frombluuu bluuu vialexxie lexxie
pandapoo
8582 90c9 390
Reposted fromaimless aimless vialexxie lexxie
pandapoo

Wszystko bardzo przeżywam. Jak nie mam swoich zmartwień, biorę na siebie czyjeś, jak nie mam czyichś, to martwię się o cały świat.

— Wacława Myśliwska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vialexxie lexxie
pandapoo
Chciałabym przestać myśleć o chorobach, umieraniu, nieszczęściach, kiepskiej pracy, braku perspektyw, niespełnionych ambicjach, badaniach, nieudanych rekrutacjach, mijającym czasie, szpitalach, izbach przyjęć, smutku, bólu, zimnie, pieniądzach, przyszłości, planach, karierze której nie ma, o tym co trzeba, co powinnam, co się może stać. 
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso
pandapoo
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna ''Panna Nikt''
6526 e95f 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl